Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osadní řád

 

OSADNÍ ŘÁD
 
ZAHRÁDKOVÉ OSADY 
 
ZO ČZS MLADÁ 2
ev. č. 108010, IČ: 72047500
___________________________________________________________________________
 
 
Čl. I.
 
Vymezení zahrádkové osady a společných zařízení
 
(1)     Zahrádková osada ZO ČZS MLADÁ II, jako ucelený soubor zahrádek, společných prostor a zařízení byla zřízena na základě:
 
          Smlouvy o výpůjčce ve smyslu § 659 a násl. zák. číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 6. 2010 mezi půjčitelem, Město Milovice, IČO: 00239453 se sídlem ul. 5. Května 71, 289 23 Milovice a vypůjčitelem, Českým zahrádkářským svazem, Základní organizace Mladá II, zaregistrovaná pod evid. číslem 108010, IČO: 72047500, dne 30. 9. 2009, na části pozemku parc. č. 1398/1 o výměře 2.067 m2 jiná plocha, ostatní plocha v katastrálním území Benátecká Vrutice, obec Milovice, jak je zapsáno na Listu vlastnictví 1 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště Nymburk.
     
(2)     Vypůjčený pozemek základní organizace jsou členové osady oprávněni užívat na základě smluv o výpůjčce uzavřených se základní organizací v rozsahu práv a povinností stanovených těmito smlouvami, Stanovami Českého zahrádkářského svazu, vnitrosvazovými předpisy a tímto osadním řádem. Při hrubém nebo opětovném porušení smlouvy, Stanov ČSZ, vnitrosvazových předpisů nebo osadního řádu je ZO ČZS oprávněna od smlouvy odstoupit. Převod smlouvy na jinou osobu je možný jen se souhlasem základní organizace.
 
(3)     Ke společnému užívání členů zahrádkové osady slouží společné zařízení zahrádkové osady:
          - oplocení osady včetně vstupních branek
          - rozvodné zařízení užitkové vody
          - přístupové komunikace
 
(4)     a) Pozemek organizace a společná zařízení uvedená pod bodem 3 ve vlastnictví organizace jsou pořizována, spravována a udržována z účelových příspěvků členů ZO ČZS a jiných zdrojů, které podle Stanov ČZS tvoří majetek svazu.
 
          b) Z účelových prostředků členů ČZS a jiných zdrojů majetku svazu jsou rovněž hrazeny náklady na užívání a udržování pozemků sloužících všem členům osady a společných zařízení ve spoluvlastnictví ZO ČZS a jednotlivých členů osady,
 
          c) Správu společných zařízení vykonává základní organizace prostřednictvím správy zahrádkové osady. Se členy osady, event. s uživateli společných zařízení, která jsou pro ně určena, uzavírá smlouvy o správě, rozsahu a způsobu užívání společných zařízení a jeho úhradě, event. o náhradním plnění úhrad (naturálním plnění, osobním plnění – brigádách atp.)
 
 
Čl. II.
 
Správa osady
 
(1)     Správu osady vykonává orgán pověřený (zvolený) členskou schůzí ZO ČZS (výbor ZO) po dobu totožnou s funkčním obdobím výboru ZO.
 
(2)     Orgán správy osady (dále osadní výbor) je nejméně tříčlenný v čele s předsedou, kterého volí členové zahrádkové osady, a schvaluje členská schůze ZO. Pokud není současně členem výboru ZO, účastní se jeho jednání v zastoupení osady s hlasem poradním.
 
(3)     Zahrádková osada není samostatnou organizační jednotkou, je organickou součástí základní organizace ČZS, při které je zřízena. Osadní výbor nemá samostatnou rozhodovací pravomoc, jeho rozhodnutí kromě vyřizování běžných záležitostí osady musí být schválena výborem ZO nebo členskou schůzí podle jejich kompetence.
 
(4)    Do působnosti osady (event. do působnosti osadního výboru) náleží zejména:
 
          - organizace výstavby osady, přidělování zahrádek, dispozice se společnými pozemky, druh zahrádkářské činnosti,
 
          - systém užívání, správy a udržování společných zařízení,
 
          - dohled na dodržování osadního řádu, způsob řešení jeho případného porušování,
 
          - dohled na dodržování zásad platných pro zahrádkářskou činnost (hygiena, ochrana před nákazami, dodržování bezpečnostních norem atp.),
 
          - řešení námětů, připomínek a návrhů členů ZO, pokud jejich realizace nepřísluší do působnosti orgánů ZO nebo vyšších orgánů svazu,
 
          - informovanost členů osady o záležitostech plynoucích z rozhodnutí členských schůzí a ostatních orgánů ZO a způsoby komunikace s nimi,
 
          - formy součinnosti a spolupráce s místními orgány a institucemi při zajišťování chodu osady.
 
 
Čl. III.
 
Režim a provoz osady
 
          Zahrádková osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. K tomu slouží tato režimní opatření:
 
          - zahrádky musí být co do prostorového uspořádání výsadby v souladu s celkovým osazovacím záměrem osady přijatým členy osady,
 
          - při hranicích sousedních zahrádek je povoleno vysazovat porosty ve vzdálenosti rovnající se polovině předpokládané výšky vzrostlého stromu. Maximální výška porostů nesmí přesahovat cca 3 m,
          - uživatelé jsou povinni činit opatření k tomu, aby porosty, jakož i větve a kořeny těchto porostů nepřesahovaly na sousední zahrádky a společné plochy v osadě,
 
          - chov včel a hospodářského zvířectva není dovolen
 
          - na zahrádkách je možné budovat zahrádkářské chaty sloužící pro odpočinek, uskladnění výpěstků, nářadí a jiných zahrádkářských potřeb, a to v souladu s územními záměry a při dodržení postupu podle zákonných předpisů,
 
          - stavby trvalého charakteru, zejména k trvalému užívání za účelem rekreace a bydlení 
nejsou v zahrádkové osadě povoleny
 
          - provozní zařízení, např. skleníky, nádrže na vodu, kompostiště, kůlny a dřevníky je možné zřizovat jen za podmínek souhlasu správy osady a při dodržení zákonných předpisů,
 
-v zahrádkářské osadě se zakazuje:
o   ponechat bez doprovodu majitele volně pobíhat psy a jiná zvířata po společných prostorách
o   používat hlasitě rozhlasové a jiné přístroje, jimiž by byli rušeni ostatní členové osady
o   spalovat předměty z umělé hmoty a jiné nebezpečné látky
o   vstupovat na cizí zahrádky bez souhlasu nebo přítomnosti jejich uživatelů vyjma níže uvedených případů (Čl. IV, bod 2 – povinnosti)
 
 
Čl. IV.
 
Práva a povinnosti členů zahrádkové osady
 
(1)       Členové zahrádkové osady jsou oprávněni:
 
          - užívat společné prostory a zařízení k jim určeným účelům, hospodárně a způsobem, kterým nezpůsobí škodu nebo jinou újmu ostatním členům osady,
 
          - účastnit se rozhodování o záležitostech osady, vznášet dotazy, návrhy a doporučení správě osady a orgánům základní organizace a vyžadovat řešení problémů,
 
          - být informováni o užití finančních a hmotných prostředků určených k pořizování, správě a údržbě společných prostor a zařízení,
 
          - volit a být voleni do orgánu správy osady (v případě volby do osadního výboru),
 
          - užívat společných zařízení rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami za předpokladu, že za jejich činnost, chování a případně způsobenou škodu a újmu v osadě budou plně odpovědni.
 
          - nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy zahrádkářské osady, především do smluv o provedení stavebních úprav a oprav, poskytování služeb, pojistných smluv, účetních knih a dokladů
 
          - být seznámen s vyúčtováním účelových příspěvků
 
 
(2)     Členové zahrádkové osady jsou povinni:
 
          - užívat zahrádky, společné prostory a zařízení v souladu se zásadami režimu a provozu upravenými tímto osadním řádem k účelu, k němuž jsou určeny a způsobem, který nebude na újmu ostatním členům osady,
 
          - podílet se na řešení problémů osady,
 
          - užívat společná zařízení hospodárně a tak, aby nevznikla škoda osadě, základní organizaci a ostatním členům osady; v případě vzniku škody způsobené jejich zaviněným jednáním škodu nahradit nebo odstranit její následky,
 
          - dodržovat v osadě zásady dobrého soužití, vnitrosvazové a obecně závazné předpisy,
 
          - udržovat zahrádky v osadě v dobrém stavu, používat v potřebném rozsahu prostředky k zamezení šíření chorob rostlin, plísní, atp. a přispívat k jejich likvidaci,
 
          - nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a skládkami, udržovat pořádek, dodržovat zásady hygieny, komposty zřizovat tak, aby nebyly na újmu jiným členům osady,
 
          - podílet se na udržování společných zařízení osady a společných prostor a nést náklady na jejich údržbu finančním plnění stanoveným správou osady a podle potřeby osobním plněním formou pracovních činností (brigád),
 
          - v případě pobytu rodinných příslušníků a osob pobývajících v osadě s jejich souhlasem zajistit, aby dodržovaly režim a provoz v osadě stanovený tímto osadním řádem,
 
          - uživatelé sousedních zahrádek jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na svoji zahrádku pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodaření sousedujícího pozemku a staveb (např. zahrádkářská chata, pergola, skleník, pařeniště apod.),
 
          - člen osady, který je uživatelem zahrádky musí umožnit po předchozím vyzvání přístup na zahrádku členům výboru, revizorům nebo výborem pověřených členům osady zejména za účelem:
o   zjištění stavu rozvodu užitkové vody, jeho opravy, vypuštění vody z potrubí při ukončení zahrádkářské sezóny a uzavření ventilů na jednotlivých zahrádkách při zahájení zahrádkářské sezóny,
o   opravy oplocení zahrádkářské osady,
o   zabránění vzniku škod,
o   zajištění dodržování tohoto osadního řádu.
 
Oprávnění musí být vykonáno tak, aby povinného co nejméně zatěžovalo, nemůže být svévolně rozšiřováno (to znamená, že povinný má být omezován spíše méně než více).
 
(3)     Dopustí-li se člen zahrádkové osady porušení osadního řádu, bude dle závažnosti vyzván osadní správou k nápravě, při marné výzvě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a ZO ČZS má právo se domáhat u místního orgánu státní správy, event. soudní cestou obnovení pokojného stavu podle § 5 občanského zákoníku. Hrubé nebo opakované porušení osadního řádu může být považováno za důvod k vyloučení ze svazu.
 
 
Čl. V.
 
Zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě
 
(1)          Zánik uživatelských práv pro členy ZO ČZS končí:
 
          - zánikem členství v ČZS, příp. pokud zanikla jeho smlouva o výpůjčce k pozemku;
 
          - zcizením (prodejem, darováním, směnou, jiným převodem) vlastnických práv k movitému i nemovitého majetku člena.
 
(2)     V souvislosti se skončením výpůjčky zahrádky dosavadní člen jím vybudovaná zařízení dobrovolně odklidí a pozemek uvedený do původního stavu odevzdá výboru, nebo se dohodne o odprodeji vybudovaných zařízení s novým uživatelem, kterého určí výbor ZO ČZS a dohodu o majetkoprávním vypořádání předá výboru ZO.
 
(3)     V případě, že se na zahrádce nachází nemovitost – např. zahrádkářská chata, jejíž doba trvání nebyla stavebním povolením omezena nebo dosud neuplynula, a dosavadní uživatel ji hodlá prodat, bere na vědomí, že převodem nemovitosti nevzniká novému nabyvateli zahrádkářské chaty – nebo jiné nemovitosti – právo na uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemku, na němž se nemovitost nachází. Za účelem předejití případných sporů je uživatel povinen informovat o záměru prodeje nemovitosti výbor ZO ČZS.
 
(4)     Před ukončením užívacích práv je dosavadní uživatel povinen uhradit všechny závazky, které pro něj z užívání společných zařízení vyplynuly.
  
 
Čl. VI.
 
Majetek zahrádkářské osady
 
(1)               Základní organizace nabývá věci movité a věci nemovité a hospodaří s nimi pouze pro účely správy zahrádkářské osady. Příjmy z tohoto majetku mohou být použity pouze pro správu zahrádkářské osady.
 
(2)          Majetek základní organizace tvoří:
a.       věci movité
b.      věci nemovité
které jsou evidovány v knize majetku vedené v účetnictví základní organizace.
 
 
Čl. VII.
 
Závěrečná ustanovení
 
(1)     Tento osadní řád je závazný pro každého člena ZO ČZS – uživatele zahrádky a společných zařízení v zahrádkové osadě.
 
(2)     Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí ZO ČZS a jeho publikací provedenou způsobem, aby se s jeho zněním mohli seznámit všichni členové zahrádkové osady.
 
(3)     Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí ZO ČZS a publikaci podle odst. 2.
 
(4)     Správu osady vykonává zvolený výbor ZO.
 
 
Osadní řád byl schválen na členské schůzi ZO ČZS dne………………………………
 
 
 
 
 
     Předseda ZO ČZS:                                               Jednatel ZO ČZS:
 
 
--------------------------------------                         -----------------------------------------
                                                            
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář