Jdi na obsah Jdi na menu
 


SMLOUVA O VYPŮJČCE MĚSTO MILOVICE-MLADÁ 2

 

Smlouva o výpůjčce
 
I.
Smluvní strany
 
Město Milovice, IČ: 00239453,
se sídlem ul. 5. května 71, 28923 Milovice
zastoupeno: starostou Milanem Krausem
(dále jen "půjčitel")
 
a
 
Český zahrádkářský svaz ZO MLADÁ 2, sdružení, IČ: 72047500
se sídlem: Průběžná 604, 289 23 Milovice
zastoupen: Tomášem Wolfem, Průběžná 605, 289 23 Milovice
(dále jen "vypůjčitel")
 
II.
1. Půjčitel je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1398/1 o výměře 52.353 m2 jiná plocha, ostatní plocha v katastrálním území Benátecká Vrutice, obec Milovice, jak zapsáno na LV 1 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, pracoviště Nymburk.
 
2. Půjčitel přenechává vypůjčiteli část pozemku parc. č. 1398/1 o výměře 2.067 m2 (přesná specifikace vypůjčené části pozemku je vyznačena na kopii okótovaného výkresu, která je přílohou č. 1 k této smlouvě a tvoří její nedílnou část) vypůjčiteli na dobu od podpisu této smlouvy na dobu neurčitou.
 
Vypůjčitel je oprávněn nejméně 3 kalendářní měsíce předem vyzvat půjčitele k převzetí tak, aby výpůjčka věci dle odstavce 1) čl. II. skončila posledního dne příslušného kalendářního roku. Dnem vrácení věci a jejím převzetím půjčitelem, skončí platnost i této smlouvy.
 
Půjčítel je oprávněn nejméně 3 kalendářní měsíce předem vyzvat vypůjčitele k vrácení věci tak, aby výpůjčka věci dle odstavce 1) čl. II. skončila posledního dne příslušného kalendářního roku. Dnem odevzdání věci a jejím převzetím půjčitelem, končí platnost této smlouvy. Ke dni skončení platnosti této smlouvy musí být pozemek vyklizen a uveden do původního stavu.
 
Vypůjčitel je povinen věc uvedenou v čl. II. odst. 2) této smlouvy vrátit bez zbytečného odkladu poté, co ji nepotřebuje nebo neužívá k dohodnutému účelu. Smlouva o výpůjčce může být ukončena i dohodou stran k určitému datu s tím, že k tomuto dni bude pozemek vyklizen a uveden do původního stavu.
 
3. V případě, že půjčitel písemně požádá o vrácení věci z důvodů uvedených v § 662 odst. 2 0bč. zákoníku, bude tento smluvní vztah ukončen ke dní uvedeném v písemné výzvě a vypůjčitel je povinen předat předmět výpůjčky zpět půjčiteli.
 
4. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky uvedený v čI. II. odstavci 2 této smlouvy pouze pro zahrádkářskou činnost svých členů a s předchozím písemným souhlasem půjčitele i pro zahrádkářskou činnost jiných třetích osob.
 
1. Vypůjčitel je povinen a oprávněn bezplatně ke stejnému účelu přenechat do užívání věc uvedenouv odstavci 2 třetím osobám za dohodnutých podmínek (viz bod 4. této smlouvy). Vypůjčitel však nese plnou odpovědnost za provozování veškerých činností) a to i třetích osob) na půjčeném pozemku včetně odpovědnosti za škody, které budou způsobeny půjčiteli, čí třetím osobám.


2. Případné stavební úpravy pozemku na vypůjčeném pozemku musí být vypůjčitelem předem projednány a písemně odsouhlaseny půjčitelem.

7. Vypůjčitel je povinen zabezpečovat řádnou ochranu a údržbu pozemků uvedených v odstavci 2 čl. II. této smlouvy v souladu s českými právními předpisy na vlastní náklady.

8. Půjčitel neodpovídá za to, že bude vypůjčitel sankcionován za nedodržování právních předpisù především poškozování životního prostředí.

9.     V případě, že vypůjčitel způsobí nemožnost používat předmìt výpůjčky, je povinen tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit. V takovém případě je půjčitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a je oprávněn požadovat na vypůjčiteli náhradu škody jím zpùsobenou. To platí i za předpokladu, že mu tuto skutečnost půjčitel sám neoznámí a půjčitel tuto skutečnost zjistí z jiných zdrojù.

10. Vypůjčitel odpovídá za veškeré škody způsobené užíváním a činností s ním související na předmětu výpůjčky vůči třetím osobám. Vypůjčitel je povinen užívat pozemky řádně a v souladu s účelem, který byl v této smlouvě dohodnut. Běžné náklady spojené s užíváním pozemkù i obvyklé náklady na jeho zachování nese vypůjčitel.

11. Půjčitel předává podpisem této smlouvy vypůjčiteli předmět výpůjčky uvedený v odstavci 1 a prohlašuje, že jsou splněny veškeré podmínky zákonných předpisù spojené s platností této smlouvy.

12. Vypůjčitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy pozemky prohlédl a s jejich stavem popsaným v této smlouvì souhlasí.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

14. Půjčitel prohlašuje, že v souladu s § 39 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnil Záměr o výpůjčce nemovitosti - části pozemku parc. č. 1398/1 o výměře 2.067 m2 v k.ú. Benátecká Vrutice vyvěšením na úřední desce ode dne 7.4.2010 do 26.4. 2010 a Rada města Milovice svým usnesením č. 369/2010 na svém jednání č. 18/2010 dne 17.5. 2010 schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti.

    V Milovicích dne 3.6.2010

 

               Milan Kraus                                                       Tomáš Wolf

             Město Milovice                                    Český zahrádkářský svaz ZO Mladá 2

                 (půjčitel)                                                             (vypůjčitel)